de trompet

Algemene Informatie

Samen moeten we zorgen voor een bedrijventerrein waar we trots op kunnen blijven.

Vragen, suggesties en meningen kunt u doorgeven aan het secretariaat.

Doelstelling

De Vereniging heeft in het gemeenschappelijk belang van de leden ten doel:

  1. de belangenbehartiging van de eigenaren en gebruikers van het bedrijventerrein De Trompet te Heemskerk;
  2. het stimuleren van vestiging van bedrijven op het bedrijventerrein de Trompet passend in het profiel van dit terrein;
  3. het gezamenlijk beheer en onderhoud van de private ruimten op het bedrijventerrein De Trompet, onder meer op het vlak van organisatie en de wijze van uitvoering;
  4. het aangeven en handhaven van een minimaal op onderhoudsniveau van de groenvoorzieningen en verhardingen binnen de kavels;
  5. het aangeven en (doen) handhaven van beveiligingseisen op het bedrijventerrein en de gebouwen;
  6. het vaststellen van regels, neer te leggen in een huishoudelijk reglement, omtrent het gebruik van het bedrijventerrein;
  7. het treffen van maatregelen die voor een goed en doelmatig beheer en gebruik van het bedrijventerrein van belang kunnen zijn en waardoor het karakter en identiteit van het bedrijventerrein kunnen worden gehandhaafd;
  8. het stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen op terrein-, gebouw- en inrichtingsniveau;
  9. het in- en buiten rechte optreden, daaronder begrepen het (eventueel) voeren van procedures.

² Artikel 2, akte van oprichting vereniging d.d. 8-5-2000